AYDINLATMA METNİ

ALTIN GÖK TURİSTİK TESİSLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.(“ARMONIA OTEL” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Tarafımızca yürütülen kampanyalar ve hizmetler kapsamında Kanun’a uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetimiz hakkında aydınlatma ve bilgilendirme metnidir.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

KVKK uyarınca, Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde, doğru ve güncel olarak ve yasal mevzuat sınırlarını aşmamak kaydıyla işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENME AMAÇLARI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir.

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, fiziksel mekan güvenliği için ortak alanlarda kamera kayıtları; tesislerde sunulan hizmetleri yönetmek, analiz etmek ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermek, konaklama öncesinde, konaklama sırasında veya konaklama sonrasında müşterilerimiz ile ilişkilerimizi yönetmek, ticari elektronik ileti onayı alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderme, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayet takibi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin ve operasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Şirketimiz, kural olarak kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin (ya da ilgili kişilerin) açık rızalarını yazılı olarak almaktadır. Ancak KVK Kanunu Madde 5/2 veya Madde 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin varlığı durumunda açık rıza aranmamaktadır.

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Şirketimiz tarafından açık rızanız alınmaksızın veya KVK Kanunu mad 6/3’te belirtilen veri işleme şartı olmaksızın özel nitelikli kişisel verileriniz hiçbir suretle işlenmemektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMAÇLARI

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileriniz; yetkili kurum ve kuruluşlar, topluluk şirketleri, iş ortakları, hissedarlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere aktarılabilecektir. Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir. Kişisel verileriniz Kanun gereğince açık rızanız olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ve aydınlatma metninin 6. Maddesinde belirtilen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya madde 5/2’de belirtilen; kanunlarda öngörülme, fiili imkansızlık, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişi tarafından alenileştirme, bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hallerinde ve 6/3 maddelerinde öngörülen sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler ise kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELERİMİZ

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirketimiz elde ettiği veri kaynağını sorgular ve kişisel verilerinizi titizlikle inceleyerek verilerin hukuka uygun yollardan elde edildiğine emin olur.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve açık rızanız dahilinde işlendiğine azami dikkat etmekte ve değişiklik olması durumunda güncellenmesine önem vermekteyiz.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda ve yasalar çerçevesinde işlenmektedir. Sayılı amaçlar dışında herhangi bir şekilde kesinlikle veri işlemesi yapılmaz.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel verileriniz yalnızca sayılı amaçlar doğrultusunda ve ölçülü, sınırlı bir şekilde kullanılır.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler kadar muhafaza edilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kanun gereğince herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir. Şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN

Tüm başvurular yukarıda duyurulduğu üzere, sayfada yer alan formun doldurulup, başvuru formunda belirtilen yöntemlerden biri tercih edilerek gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır.